Chính sách về Quyền riêng tư

Adventure., Inc. (sau đây gọi là "Công ty") đặt quan tâm cao nhất vào việc bảo vệ các thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập từ khách hàng thông qua dịch vụ này và sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản về bảo vệ thông tin cá nhân. Công ty chịu trách nhiệm đề ra chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng như trình bày sau đây.


Quản lý Thông tin Cá nhân

Công ty sẽ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn sự rò rỉ, thất lạc hoặc gây tổn hại cho thông tin cá nhân mà mình nắm giữ bằng cách triển khai các biện pháp an toàn thích hợp tuân thủ theo luật pháp, các hướng dẫn và quy định nội bộ. Ngoài ra, Công ty sẽ đào tạo cho nhân viên của mình về các chủ đề bao gồm việc xử lý phù hợp các thông tin cá nhân để tăng cường bảo mật thông tin cá nhân của mọi khách hàng.


Thông tin cá nhân & Mục đích sử dụng

Công ty sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi cần thiết thông qua các phương thức phù hợp. Khi Công ty dự định thu thập thông tin cá nhân và tiếp nhận thông tin trực tiếp từ khách hàng qua thư hoặc mạng internet, Công ty sẽ nêu rõ mục đích sử dụng của thông tin cá nhân được yêu cầu. Công ty sẽ sử dụng các thông tin cá nhân có được chỉ khi cần thiết cho các mục đích được quy định dưới đây.

Mục đích thu thập thông tin khách hàng

 • ・Với các thủ tục đặt vé cần thiết theo yêu cầu của khách hàng
 • ・Liên lạc thư tín với khách hàng về mọi vấn đề liên quan đến đặt vé
 • ・Xác nhận tham gia dịch vụ gửi email của chúng tôi, và để gửi các email cần thiết cho khách hàng
 • ・Cung cấp và/hoặc cải tiến chất lượng các sản phẩm và dịch vụ được khách hàng sử dụng và để phát triển các dịch vụ mới
 • ・Cung cấp các thông tin có giá trị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp
 • ・Liên lạc về hồ sơ ứng tuyển cho các vị trí tuyển dụng tại Công ty

Thông tin cá nhân cần thiết của khách hàng

Các thông tin cá nhân sau đây là bắt buộc khi khách hàng đăng ký hội viên trực tuyến

 1. 1. Tên
 2. 2. Giới tính
 3. 3. Ngày sinh
 4. 4.Địa chỉ email
 5. 5. Số điện thoại
 6. 6. Số FAX
 7. 7. Số hộ chiếu
 8. 8. Thông tin về Thẻ tín dụng (với thanh toán bằng thẻ tín dụng)
 9. 9. Người chuyển tiền và/hoặc Tên người thụ hưởng (với thanh toán/hoàn tiền qua chuyển khoản ngân hàng)
 10. 10. Tên Người thụ hưởng và Chi tiết Ngân hàng (để hoàn tiền hủy vé)
 11. 11. Thông tin cá nhân theo quy định ở đây cho những hành khách đi cùng nhau(Tên, giới tính, ngày sinh, thông tin hộ chiếu)
 12. 12. Địa chỉ (khi mua bảo hiểm du lịch)

Chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba

Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng ngoại trừ những trường hợp sau:

 • ・Khi có sự chấp thuận trước của khách hàng
 • ・Khi chia sẻ với một nhà thầu được giám sát hợp lý bởi công ty nhằm đạt được mục đích sử dụng
 • ・Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của một cá nhân, và việc đạt được sự đồng ý của khách hàng gặp khó khăn
 • ・Khi được yêu cầu theo luật bởi một cơ quan quốc gia, cơ quan công quyền địa phương, hoặc nhà thầu của một cơ quan quốc gia hoặc cơ quan công quyền địa phương
 • ・Khi được xem là hợp lệ dựa theo Đạo luật về Bảo vệ Thông tin Cá nhân hoặc các điều luật khác
 • ・Khi cần thiết để thực hiện các quyền của công ty

Sửa đổi & Cập nhật

Công ty bảo lưu quyền sửa đổi đối với chính sách về quyền riêng tư này khi có những thay đổi của cơ quan lập pháp hoặc các trường hợp khác được xem là phù hợp.