Điều khoản ngành du lịch

Du lịch do đại lý tổ chức Các điều khoản cho Du lịch do đại lý tổ chức [pdf]
Du lịch do đại lý sắp xếp Các điều khoản cho Du lịch do đại lý sắp xếp [pdf]
Quy định bồi hoàn đặc biệt Quy định bồi hoàn đặc biệt [pdf]

Danh sách Phí dịch vụ của Đại lý Du lịch

Vé máy bay, Khách sạn (Nội địa - trong Nhật Bản) Danh sách Phí dịch vụ của Đại lý du lịch (Nội địa - trong Nhật Bản) [pdf]
Vé máy bay, Khách sạn (Quốc tế/Tại nước ngoài) Danh sách Phí dịch vụ của Đại lý du lịch (Quốc tế /Tại nước ngoài) [pdf]

Điều kiện Du lịch

Điều kiện Du lịch (Nội địa - trong Nhật Bản) Điều kiện Du lịch (Nội địa - trong Nhật Bản) [pdf]
Điều kiện Du lịch (Quốc tế/Tại nước ngoài) Điều kiện Du lịch (Quốc tế/Tại nước ngoài) [pdf]
Mẫu chấp thuận của người giám hộ cho trẻ vị thành niên Mẫu chấp thuận của người giám hộ cho trẻ vị thành niên [pdf]